QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Cung cấp đầy đủ thông tin về 3 công khai; cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; giảng viên ...

Triết lý giáo dục

Học thuật; Sáng tạo; Phục vụ; Vì người học và Học tập suốt đời.

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2011-2015

Xem file 

TIẾP CÔNG DÂN

Quy định tiếp công dân   

BA CÔNG KHAI

Năm 2018-2019
  • Cam kết chất lượng đào tạo Đại học năm học 2018-2019: 
     

CÔNG KHAI khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy

Sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2018
cslt.jpg
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.