HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Image
Nghị quyết số 19/NQ-HĐĐHQG ngày 13/10/2020 của Hội đồng ĐHQG-HCM về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ()


Image
Image
Image
Image
Image
cslt.jpg
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.